GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Đường Nguyễn Trường Tộ, Phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc, AG

Email:  c2nguyentraicd@angiang.edu.vn

Điện thoại: 02963.866.311

 

1. Mô hình hoạt động: 

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 
 

4. Phương châm giáo dục: 
 

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:


* Hoạt động giáo dục toàn diện:
 

Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Trãi